Καθιερωμένα ιερά Μνημόσυνα 2020

Καθιερωμένα ἱερά Μνημόσυνα Ἰουλίου καί Αὐγούστου 2020

 

05.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς 9ης Ἰουλίου 1821, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φανουρίου Ἁϊγιωρκίτη εἰς Στρόβολο.

 

12.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου εἰς Μάμμαρη.

 

19.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν πεσόντων κατά τήν τουρκικήν εἰσβολήν τοῦ 1974, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβᾳ εἰς Κοκκινοτριμιθιά. Σύναξις Βουλευτῶν, Δημάρχων, Κοινοταρχῶν, προέδρων ἤ ἐκπροσώπων τῶν ὀργανωμένων συνόλων τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας.

 

26.07.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ο Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου τῶν ἐν Προσφυγιᾷ κεκοιμημένων ἐπ’ ἐλπίδι ἐπιστροφῆς εἰς τάς πατρογονικάς ἡμῶν ἐστίας, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου εἰς Κοκκινοτριμιθιά.

 

02.08.2020 ΚΥΡΙΑΚΗ: Ὁ Πανιερώτατος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου, θά προστεῖ τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ καθιερωμένου Ἱεροῦ Μνημοσύνου τοῦ ἀλήστου μνήμης ἀοιδίμου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Μακαρίου Γ΄, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Ἐπικτήτου εἰς Μονήν Λεμεσοῦ.

 

Ὅσες οἰκογένειες πεσόντων ἤ ἀγνοουμένων ἐπιθυμοῦν νά τελέσουν Μνημόσυνο ἤ Τρισάγιο σέ ὁποιανδήποτε ἡμερομηνία, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων καί δέηση ὑπέρ ἀνευρέσεως τῶν ἀγνοουμένων τους, μποροῦν νά τό πράξουν μέ τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια τοῦ Πανιερωτάτου σέ ὁποιονδήποτε ἱερό Ναό τῆς ὑπό Διαποίμανση περιοχῆς, μετά ἀπό ἐπικοινωνία μέ τόν Ἐφημέριο.

Εγκύκλιος Πανιερωτάτου

Χρυσόστομος Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Κυρηνείας, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Λαπήθου καί Καραβᾷ, παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀξιωθέντες καί ἐφέτος νά ἑορτάσωμεν τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν τῇ ἐπιδημίᾳ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δοξάζομεν ἐν ἐκκλησίαις καί προσκυνοῦμεν τήν τρισυπόστατον  Θεότητα, ἐκφράζοντες καί εἰς ἀλλήλους ἐγκαρδίους εὐχαριστίας διά τήν σύνταξιν, συμπόρευσιν καί ἐφαρμογήν τῶν μέτρων περιστολῆς τῆς λοιμώδους νόσου πρός διαφύλαξιν καί περιφρούρησιν τοῦ θεοσδότου δώρου τῆς ὑγείας.

Ἡ μεγάλη δοκιμασία ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαλεποῦς αὔτης περιστάσεως ἀνέδειξε τά πλουσίως ἐκχυθέντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ χαρίσματα. Ἡ θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον ἀπέδωσε διά πολλοστήν φοράν καρπούς ἀγάπης καί συμπαράστασης πρός τόν συνάνθρωπο, τόν ἐγγύ καί τόν μακράν. Ὁ δέ Παράκλητος, ὁ θησαυρός τῶν ἁγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ὁ συγκροτῶν ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, τά διεμερισθέντα ἔθνη εἰς ἐνότητα ἐκάλεσε καινουργῶν τήν συμφωνία πρός σωτηρίαν πάντων ἡμῶν τῶν ἐναγωνίως ἐν μετανοίᾳ ἐπιζητούντων παρά Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τό μέγα καί πλούσιον ἔλεος.

Τό φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, τόν κόσμον ἐφώτισε καί ἡμᾶς οὐρανομύστας ἀνέδειξε. Ἐν τῷ αὐτῷ φωτί προαγόμεθα πνευματικῶς γνωρίζοντες τόν μόνον ὄντως ὄντα Θεόν.

Ἔχοντες δε καί κατά τόν μῆνα Ἰούνιον, ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν εὐλογίαν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα, δεόμεθα τοῦ τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος, ὅπως στηρίζῃ καί ἐνισχύῃ πάντας ἡμᾶς ἐν ἐκτοπισμῷ καί προσφυγιᾷ.

Κατά δε τούς προσεχεῖς μῆνας Ἰούλιον καί Αὔγουστον, ἐνθυμούμεθα τήν βιαίαν ἔξωσιν ἐκ τῶν πατρογονικῶν ἡμῶν ἐστιῶν. Διάγοντες ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ ὑπέρ τῆς κρίμασιν ὁ Θεός οἶδεν ἐπιστροφῆς πάντων ἡμῶν, τῇ καταλλαγῇ τῶν διεστώτων, ἐν καρδίᾳ συντετριμμένῃ καί πνεύματι ταπεινώσεως καί Συνοδικῇ ἀποφάσει, τελοῦμεν προϊσταμένης τῆς ἡμετέρας Ἐλαχιστότητος, τά καθιερωμένα ἱερά Μνημόσυνα διά τήν Μητροπολιτικήν Ἐπαρχίαν Κυρηνείας, συμφώνως τοῦ ἐκδοθέντος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προγράμματος.

Ἐν τῷ πλαισίῳ ὑπερβαλλούσης ἁβροφροσύνης τῆς ἐπιδεικνυομένης ποιμαντικῶς ἀφ’ ἡμῶν, εὐχόμεθα ἄπαξ ἔτι ὅπως Κύριος, ὁ Θεός διαφυλάττῃ τήν ἐνότητα τοῦ ἄχρι τῆς σήμερον δεινῶς δοκιμαζομένου καί διεσκορπισμένου ἡμῶν Ποιμνίου ἕως τῆς ποθεινῆς ἡμέρας τῆς ἐπιστροφῆς καί ἐπικαλούμεθα πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν ἐφ’ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῶν ἐν Κυρηνείᾳ Ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος τῷ Θεῷ εὐαρεστησάντων, Οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν. Ἁμήν.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

† ὁ Κυρηνείας

διάπυρος πρός τόν Θεόν εὐχέτης πάντων ἡμῶν

 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κυρηνείας

Ἐν Λευκωσίᾳ, τῇ 19ῃ Ἰουνίου 2020.