Εγκύκλιος Πανιερωτάτου

Χρυσόστομος Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης Κυρηνείας, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Λαπήθου καί Καραβᾷ, παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀξιωθέντες καί ἐφέτος νά ἑορτάσωμεν τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν τῇ ἐπιδημίᾳ τοῦ Παναγίου Πνεύματος, δοξάζομεν ἐν ἐκκλησίαις καί προσκυνοῦμεν τήν τρισυπόστατον  Θεότητα, ἐκφράζοντες καί εἰς ἀλλήλους ἐγκαρδίους εὐχαριστίας διά τήν σύνταξιν, συμπόρευσιν καί ἐφαρμογήν τῶν μέτρων περιστολῆς τῆς λοιμώδους νόσου πρός διαφύλαξιν καί περιφρούρησιν τοῦ θεοσδότου δώρου τῆς ὑγείας.

Ἡ μεγάλη δοκιμασία ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαλεποῦς αὔτης περιστάσεως ἀνέδειξε τά πλουσίως ἐκχυθέντα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ χαρίσματα. Ἡ θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διά τόν ἄνθρωπον ἀπέδωσε διά πολλοστήν φοράν καρπούς ἀγάπης καί συμπαράστασης πρός τόν συνάνθρωπο, τόν ἐγγύ καί τόν μακράν. Ὁ δέ Παράκλητος, ὁ θησαυρός τῶν ἁγαθῶν καί ζωῆς χορηγός, ὁ συγκροτῶν ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, τά διεμερισθέντα ἔθνη εἰς ἐνότητα ἐκάλεσε καινουργῶν τήν συμφωνία πρός σωτηρίαν πάντων ἡμῶν τῶν ἐναγωνίως ἐν μετανοίᾳ ἐπιζητούντων παρά Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τό μέγα καί πλούσιον ἔλεος.

Τό φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, τόν κόσμον ἐφώτισε καί ἡμᾶς οὐρανομύστας ἀνέδειξε. Ἐν τῷ αὐτῷ φωτί προαγόμεθα πνευματικῶς γνωρίζοντες τόν μόνον ὄντως ὄντα Θεόν.

Ἔχοντες δε καί κατά τόν μῆνα Ἰούνιον, ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα, τήν εὐλογίαν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Βαρνάβα, δεόμεθα τοῦ τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος, ὅπως στηρίζῃ καί ἐνισχύῃ πάντας ἡμᾶς ἐν ἐκτοπισμῷ καί προσφυγιᾷ.

Κατά δε τούς προσεχεῖς μῆνας Ἰούλιον καί Αὔγουστον, ἐνθυμούμεθα τήν βιαίαν ἔξωσιν ἐκ τῶν πατρογονικῶν ἡμῶν ἐστιῶν. Διάγοντες ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ ὑπέρ τῆς κρίμασιν ὁ Θεός οἶδεν ἐπιστροφῆς πάντων ἡμῶν, τῇ καταλλαγῇ τῶν διεστώτων, ἐν καρδίᾳ συντετριμμένῃ καί πνεύματι ταπεινώσεως καί Συνοδικῇ ἀποφάσει, τελοῦμεν προϊσταμένης τῆς ἡμετέρας Ἐλαχιστότητος, τά καθιερωμένα ἱερά Μνημόσυνα διά τήν Μητροπολιτικήν Ἐπαρχίαν Κυρηνείας, συμφώνως τοῦ ἐκδοθέντος ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως προγράμματος.

Ἐν τῷ πλαισίῳ ὑπερβαλλούσης ἁβροφροσύνης τῆς ἐπιδεικνυομένης ποιμαντικῶς ἀφ’ ἡμῶν, εὐχόμεθα ἄπαξ ἔτι ὅπως Κύριος, ὁ Θεός διαφυλάττῃ τήν ἐνότητα τοῦ ἄχρι τῆς σήμερον δεινῶς δοκιμαζομένου καί διεσκορπισμένου ἡμῶν Ποιμνίου ἕως τῆς ποθεινῆς ἡμέρας τῆς ἐπιστροφῆς καί ἐπικαλούμεθα πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν ἐφ’ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῶν ἐν Κυρηνείᾳ Ἁγίων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος τῷ Θεῷ εὐαρεστησάντων, Οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετά πάντων ὑμῶν. Ἁμήν.

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

† ὁ Κυρηνείας

διάπυρος πρός τόν Θεόν εὐχέτης πάντων ἡμῶν

 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Κυρηνείας

Ἐν Λευκωσίᾳ, τῇ 19ῃ Ἰουνίου 2020.

Ευχές Πανιερωτάτου

Ευχές του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας και Εξάρχου Λαπήθου και Καραβά κ.κ. Χρυσοστόμου προς τον αγαπημένο και θεοφιλή λαό της θεοσώστου Επαρχίας Κυρηνείας, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, του επί θύραις ανατέλλοντος Νέου Έτους 2019, και της του Χριστού θείας Επιφανείας:

“Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία”

Η εορταστική περίοδος του Αγίου Δωδεκαημέρου καταυγάζει και φέτος τις ψυχές των προσφύγων και των εκτοπισμένων, του εδώ και 45 χρόνια χρόνια διεσκορπισμένου και δεινώς δοκιμαζομένου Ποιμνίου μας, για το οποίο προσευχόμαστε όπως κατά το νέον έτος 2019, συντμηθεί ο χρόνος για την επιστροφή όλων μας στις πατρογονικές μας εστίες.

Μετά πολλής της εν Χριστώ Τεχθέντι και τω κόσμω Επιφανέντι αγάπης και ευλογίας πατρικής

+ ο Κυρηνείας Χρυσόστομος

Ιερά και Σεβασμία Μονή Αγίου Παντελεήμονος στην κατεχόμενη Μύρτου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ

Ανακοίνωση αναφορικά με τα πρόσφατα περιστατικά στην

Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στη Μύρτου

 

 

Η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της προς το ευσεβές της Ποίμνιο, την Εκκλησία, την ιστορία της και την Κύπρο, έχει επικοινωνήσει με τους σχετικούς Φορείς και τις αρμόδιες εντός Κύπρου Επιτροπές, με Διεθνείς Επιτροπές, Ιδρύματα και Οργανισμούς, αναφορικά με τα πρόσφατα περιστατικά στην Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στην κατεχόμενη Μύρτου. Προέβη σε σχετικές παραστάσεις και σε ανάλογα διαβήματα. Υπό το φως των σχετικών επαφών, της ακόμα συνεχιζόμενης ερευνητικής διαδικασίας και των συνθηκών που επικρατούν, η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας συνεχίζει τη διαχείριση του όλου θέματος υπεύθυνα και διακριτικά, και επιθυμεί να κοινοποιήσει προς το ευσεβές της πλήρωμα και προς το ευρύτερο κοινό τα ακόλουθα:

 

Η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας, ως η καθ’ ύλην αρμόδια αναγνωρισμένη Αρχή, της οποίας η δικαιοδοσία δεν εξαντλείται μόνο σε πνευματικά θέματα και υποθέσεις στην Μητροπολιτική Επαρχία της, καταδικάζει οποιεσδήποτε πράξεις βεβήλωσης, έκφρασης βίας και βανδαλισμού, απ’ οπουδήποτε κι αν αυτές προέρχονται, από οποιουσδήποτε κι αν αυτές εκφέρονται ή υλοποιούνται, και σε οποιουσδήποτε κι αν αυτές κατευθύνονται ή στοχεύουν, είτε πρόκειται για συναγωγές είτε για τζαμιά είτε για ναούς. Ως επιστέγασμα, η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας αποδοκιμάζει όλες τις πράξεις βεβήλωσης, βίας και βανδαλισμού σε ιερούς χώρους της δικαιοδοσίας της, συμπεριλαμβανομένων: της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Αγίου Παντελεήμονος της κατεχόμενης Μύρτου, των ιερών χώρων οι οποίοι έχουν υποστεί βεβήλωση, βία και βανδαλισμό από το 1974, και ασφαλώς όλων όσων υπέστησαν βεβήλωση, βία και βανδαλισμό πιο πρόσφατα.

 

Η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας αναφέροντας και δηλώνοντας έντονα, αλλά χωρίς απελπισία, την απογοήτευσή της, τον βαθύ αποτροπιασμό και την αποδοκιμασία της για τα πρόσφατα περιστατικά, επαναλαμβάνει την αμετάκλητη και σταθερή της θέση για τον σεβασμό τον οποίο πρέπει να απολαμβάνουν αδιακρίτως όλοι οι ιεροί και λατρευτικοί χώροι. Επανατονίζει απερίφραστα τη δέσμευσή της στην καλλιέργεια και στην θεμελείωση όλων εκείνων των απαραίτητων προϋποθέσεων οι οποίες είναι βασικές για την ανάδυση και τη διατήρηση της ειρήνης. Ενεργώντας μέσα στα πλαίσια της αποστολής της, με γνώμονα τον ευαγγελικό λόγο ο οποίος εκπολιτίζει τον άνθρωπο, υπηρετεί με ταπείνωση και αγάπη την κοινωνία των ανθρώπων. Σε αυτή τη βάση αγωνίζεται και προσεύχεται προτάσσοντας την ειρήνη έναντι της βίας, την αγάπη έναντι της καταστροφής.

 

Μέσα σε αυτή τη συνάφεια, ας διευκρινιστεί για πολλοστή φορά ότι η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας έχει συναινέσει στη διεξαγωγή εργασιών στην Ιερά και Σεβασμία Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στην κατεχόμενη Μύρτου. Αυτές οι εργασίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και υλοποιούνται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών – Συνεργασία για το Μέλλον (UNDP-PFF), σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά η οποία έχει διοριστεί από την Κυπριακή κυβέρνηση. Η Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας έδωσε τη συναίνεσή της αφού προηγουμένως έλαβε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις και δεδομένου ότι διασφάλισε πως κανένα μέρος ή τμήματα της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής δεν θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο, πριν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για σκοπούς πέραν εκείνων που αρμόζουν στην Ιερά και Σεβασμία Μονή, ώστε να μην μεταβάλλεται ο χριστιανικός ορθόδοξος χαρακτήρας της. Είναι με αυτή τη δέσμευση που συνεχίζουν όλοι αυτοί οι πιο πάνω σχετικοί φορείς τις εργασίες και την επικοινωνία τους με την Ιερά Μητρόπολη Κυρηνείας.

 

Ιερά Μητρόπολις Κυρηνείας

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2018

Χαιρετισμός Πανιερωτάτου στο 10ο Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας

Χαιρετισμός της Α.Π. του Μητροπολίτη Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου στο 10ο Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας με θέμα: Κερύνεια “δε ζει χωρίς πατρίδες η ανθρώπινη ψυχή” (24 Νοεμβρίου 2018)

Read more