Επικοινωνία

Έδρα: Κυρήνεια (Γραφείον προσωρινώς στην Λευκωσία).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 20258, 2150, Λευκωσία, Κύπρος.

Διεύθυνσις στην αγγλική γλώσσα: The Holy Metropolis of Kyrenia, P.O. Box 20258, CY-2150.

Τηλ.: (00357) 22444242, τηλεομ.: (00357) 22444330.

Ιστοσελίδα: www.metropolisofkyrenia.org.
Ηλεκτρ. διεύθ.: metropolis@metropolisofkyrenia.org.