Σύναξη Ενοριτών Αγίας Μαρίνας Διορίου Κυρηνείας

Δέησις διασκευασμένη υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ.κ. Χρυσοστόμου προς χρήσιν των ευλαβών Χριστιανών της Ενορίας Αγίας Μαρίνας Διορίου Κυρηνείας

 

[Έναρξις]

Διάκονος: Ευλόγησον Δέσποτα.

Ιερέας: Ευλογητός ο Θεός ημων πάντοτε, νυν, και αει, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Λαός: Αμήν.

Ιερέας: Δόξα Σοι, ο Θεός ημων, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ, και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Λαός: Αμήν.

Διάκονος: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (3 φορές).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον (3 φορές)

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

 

Ιερέας: Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Λαός: Αμήν.

Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης

Κυρηνείας Αγίων, το θεόλεκτον άθροισμα, δεύτε ευφημήσωμεν πάντες, εκ καρδίας δεόμενοι. Ως χάριτος θεόβρυτοι κρουνοί, μη παύσητε πανεύφημοι ρροάς, των θαυμάτων αναβλύζοντες δαψιλώς, τοις πόθω αναβοώσι. Δόξα τω θαυμαστώσαντι υμάς, δόξα το μεγαλύναντι, δόξα τω ενεργούντι δι υμών, πάσιν ιάματα.

 

Ήχος δ΄.

Η αμνάς σου Ιησού, κράζει μεγάλη τη φωνή. Σε Νυμφίε μου ποθώ, και σε ζητούσα αθλώ, και συσταρουμαι και συνθάπτομαι τω βαπτισμώ σου, και πάσχω δια σε, ως βασιλεύσω συν σοι, και θνήσκω υπέρ σου, ίνα και ζησω εν σοι, αλλ΄ως θυσίαν άμωμον προσδέχου την μετά πόθου τυθείσάν σοι. Αυτής πρεσβείαις, ως ελεήμον, σώσον τας ψυχάς ημών.

 

Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον

Μνηστευθείσα τω Λόγω Μαρίνα ένδοξε, των επιγείων την σχέσιν πάσαν κατέλιπες, και ενήθλησας λαμπρώς ως καλλιπάρθενος, τον γαρ αόρατον εχθρόν κατεπάτησας στερρώς οφθέντα σοι Αθληφόρε. Και νυν πηγάζεις τω κόσμω των ιαμάτων τα δωρήματα.

 

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Ήχος πλ. α΄. Χαίροις ασκητικών

Χαίροις ο των Αγίων χορός, της Επαρχίας Κυρηνείας οι έφοροι, θεόληπτοι Ιεράρχαι, και Αθληφόροι σεπτοί, συν τοις εν ασκήσει διαπρέψασι. τα άνθη τα εύοσμα, Παραδείσου τα πνέοντα, Ευαγγελίου, ευωδίαν την άρρητον, και ευφραίνοντα, ευσεβών την παράταξιν. Λύχνοι οι φαεινότατοι, αει οι φωτίζοντες, των χριστονύμων τας τρίβους, φωτί αδύτω της χάριτος. Χριστόν δυσωπείτε, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι, το μέγα έλεος.

 

Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ήχος β’.

Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, θεοτόκε των τιμώντων σε.

 

[Συναπτή]

Διάκονος: Ελέησον ημάς, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ υγείας και διαφυλάξεως των Ευεργετών, των μεγάλων Δωρητών και των ενθέρμων Προστατών των Εκπαιδευτικών και Φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα υπέρ των εν τη θεοσώστω ημών Επαρχία Κυρηνείας χειμαζομένων του Θεού εκκλησιών, του φωτισμού και αγαθών επινεύσεων των ισχυρών της γης, και του ευλογηθήναι πάντας ημάς.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα υπέρ της συντμήσεως του χρόνου της μεγάλης δοκιμασίας ημών, και υπέρ της αποκαταστάσεως της ελευθερίας και της δικαιοσύνης εν τη νήσω ημών.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα υπέρ αναρρύσεως των αιχμαλώτων, ειρηνικής και γαλινιαίας διαβιώσεως των εγκλωβισμένων, ανευρέσεως των αγνοουμένων, ενισχύσεως και διαφυλάξεως εν παντί των συγγενών αυτών.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ των εκτοπισμένων και προσφύγων και υπέρ της ταχείας εν ελευθερία επανόδου πάντων ημών εις τας πατρογονικάς ημών εστίας.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ του προέδρου και των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, της Ενοριακής Επιτροπής,  του Προσφυγικού Σωματείου, και πάντων των οργανωμένων συνόλων της Κοινότητος Αγίας Μαρίνας Διορίου Κυρηνείας.

Λαός: Κύριε ελέησον (3 φορές).

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των προκεκοιμημένων δούλων σου, των εξ Αγίας Μαρίνας Διορίου κτιτόρων, συνδρομητών, δωρητών και ανακαινιστών πάντων των Ιερών Μονών και Ναών της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, και πάντων των εν μετανοία και πίστει τελειωθέντων.

Λαός: Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη!

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών, πάντων των εξ Αγίας Μαρίνας Διορίου Κυρηνείας υπέρ πίστεως και πατρίδος ηρωϊκώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, ή υπό των ασεβών φονευθέντων και αδίκω θανάτω αναιρεθέντων.

Λαός: Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη!

Διάκονος: Έτι δεόμεθα, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών, πάντων των εν προσφυγειά και εκτοπισμώ επ’ ελπίδι επιστροφής κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

Λαός: Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη αυτών!

Ιερέας: Κύριε ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην και εγκάρδιον ικεσίαν πρόσδεξαι παρά των σων δούλων, και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου, και τους οικτιρμούς σου κατάπεμψον εφ’ ημάς και επί πάντα τον λαόν σου, τον απεκδεχόμενον το παρά σου μέγα και πλούσιον έλος.

[Εκφώνως]

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

 

Λαός: Αμήν.

Ήχος πλ. α΄.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Ήχος βαρύς.

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.

 

Ιερέας: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι.

Λαός: Δόξα Πατρί, και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Ευλόγησον.

 

[Απόλυσις]

Ιερέας:  Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Προστασίαις των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ικεσίαις του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων αποστόλων. Των αγίων, ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων. Των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών. Πάντων των εν τη θεοσώστω ημών Επαρχία Κυρηνείας διαλαμψάντων αγίων Βαρνάβα του αποστόλου και των μαθητών αυτού Αριστίωνος και Τίμωνος, των Ιεραρχών Θεοδότου, Θεοδότου ετέρου και Ζήνωνος Επισκόπων Κυρηνείας, Διδύμου Επισκόπου Λαπήθου, και Ευλαλίου επισκόπου Λαμπούσης, των οσίων Ιλαρίωνος του Μεγάλου και Ιλαρίωνος ετέρου, Γεωργίου κτίτορος της του Κουτσοβέντη Μονής, Επικτήτου, Κοσμά του Χρυσοστόματου και Ολβιανού, των Αγίων Φανέντων και πάντων των τιμωμένων εν αυτή. Των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, ης και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των αγίων ελεήσαι και σώσαι ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.