Ἱερὰ Παράκλησις

Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης, θά προστεῖ τῆς ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν, ἐν τῷ ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα εἰς Κοκκινοτριμιθιά.

Ἀκολούθως, ὁ Πανιερώτατος θα προστεῖ τῆς ἱερᾶς  λιτανεύσεως τοῦ Σταυροῦ, τοῦ περιέχοντος τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, ἐκ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου.